หน้าหลัก เรื่อวทั่วไป

กา รุณ ยฆาต

196 views

กา รุณ ยฆาต

กา รุณ ยฆาต คือ?

กา รุณ ยฆาต (Euthanasia) เป็นคำศัพท์ทางนิติศาสตร์ บางทีอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า เมตตาฆาต (Mercy Killing) เป็นคำศัพท์ทางแพทยศาสตร์ หรือสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า PG SLOT แพทยานุเคราะหฆาต (Physician-assisted suicide) นั้นหมายความว่าความประพฤติอยู่ 2 อย่าง อันยกตัวอย่างเช่น

 1. วิธีการทำให้บุคคลตายโดยตั้งใจด้วยแนวทางที่ไม่ร้ายแรง หรือแนวทางที่ทำให้บุคคลนั้นตายอย่างสะดวก
 2. การละเว้นการช่วยเหลือเกื้อกูล หรือการดูแลรักษาบุคคล โดยปลดปล่อยให้ตายลงไปเองอย่างเงียบๆ

ความประพฤติพวกนี้ก็เพื่อเป็นการหยุดความเจ็บสุดแสนรุนแรงของบุคคลนั้น หรืออยู่ในเรื่องที่บุคคลนั้นมีอาการป่วยเป็นโรคที่ไม่มีซึ่งแนวทางบำบัดรักษา อย่างไรก็ดี “การการุณยฆาต” ยังคงเป็นการทำที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ในบางประเทศ ซึ่งมีคนที่ไม่เห็นพ้องกับการฆ่าคนภายในแนวทางดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว อีกทั้งมีความคิดเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นบาป นอกจาก การุณยฆาต ยังบางทีอาจหมายคือ PG SLOT แนวทางการทำให้สัตว์ตายด้วยแนวทางในข้างต้นได้อีกด้วย

แยกประเภทตามจำพวกของเจตนา

 1. บุคคลนั้นกำเนิดลักษณะของการเจ็บเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือบางทีอาจได้รับทุกข์ทรมาณจากความป่วยไข้ ส่งผลให้สามารถบอกเจตนาให้บุคคลอื่นกระทำการุณยฆาตแก่ตนได้ ซึ่งในการนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตด้วยความจริงใจสมัคร” หรือ “การุณยฆาตเจตนา” (Voluntary Euthanasia)

2. ถ้าเกิดเป็นในกรณีที่บุคคลดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมิได้อยู่ในฐานะที่จะแสดงเจตจำนง อาทิเช่น มีผู้แทนตามเหตุผล ซึ่งก็คือ ทายาทโดยธรรม ผู้ใช้อำนาจดูแล ผู้รักษา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ไปจนกระทั่งศาลบางทีอาจพิเคราะห์ใช้อิทธิพลตกลงใจให้กระทำการุณยฆาตแก่บุคคลนั้นแทนได้ การนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตโดยไม่ได้เจตนา” PGSLOT หรือ “การุณยฆาตโดยไม่เต็มใจ” (Involuntary Euthanasia)

แต่ การการุณยฆาตโดยไม่มุ่งหวังยังคงเป็นที่แย้งในเรื่องของความยุติธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะไม่มีแนวทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่าผู้ป่วยต้องการที่จะให้กระทำการุณยฆาตแก่ตัวเองจริงๆ

จัดหมวดหมู่ตามกรรมวิธีการที่ลงมือ

 • “การุณยฆาตเชิงรับ” (Passive Euthanasia) หมายถึง การการุณยฆาตที่ทำโดยการตัดการดูแลและรักษาของคนเจ็บ ซึ่งแนวทางลักษณะนี้ได้เรื่องเห็นด้วยเยอะที่สุดและก็เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันให้สถานพยาบาลหลายที่
 • “การุณยฆาตเชิงรุก” (Active Euthanasia) Joker gaming เป็นการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการให้สาร หรือวัตถุอะไรก็ตามที่เป็นการรีบให้คนป่วยถึงแก่กรรม โดยวิธีการแบบนี้ยังคงเป็นที่แย้งกันอยู่ในขณะนี้
 • “การุณยฆาตเชิงสงบ” (Non-aggressive Euthanasia)เป็นการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการหยุดให้เหตุสำหรับในการดำรงชัวิตแก่ผู้เจ็บป่วย แนวทางนี้ก็ยังคงเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ในขณะนี้เหมือนกัน

การแบ่งแบบอื่นๆ

จากข้อมูลในพจนานุกรมข้อบังคับของ เฮนรี แคมป์กางล กางล็ก (Black’s Law Dictionary) เข้าได้จำแนกแยกแยะผู้กระทำรุณยฆาตไว้ละม้ายกับสองชนิดที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในข้างต้น อย่างเช่น

 • “การุณยฆาตโดยตัดการดูแลรักษา” (Passive Euthanasia หรือ Negative Euthanasia)เป็นการปลดปล่อยให้คนไข้ตายลงไปเอง (Letting the patient go) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปในสถานบริการสาธารณสุขโดยใช้รหัส “90” (เก้าศูนย์) บันทึกลงในข้อมูลการดูแลและรักษา สื่อความหมายว่าผู้เจ็บป่วยคนนี้ไม่อยากให้ทำรักษาอีกต่อไป Super slot และไม่จำต้องช่วยยืดยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายอีก ปลดปล่อยให้ตายไปอย่างสบายๆ
 • “การุณยฆาตโดยรีบให้ตาย” (Active Euthanasia หรือ Positive Euthanasia) แบ่งได้เป็น 3 จำพวกย่อย อย่างเช่น
 • “การุณฆาตโดยความตั้งใจรวมทั้งโดยตรง” (Voluntary and Direct Euthanasia)หมายถึงการที่คนไข้เลือกที่จะฆ่าจองตัวเอง (Chosen and Carried out by the patient) อาทิเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขวางยาที่มีจำนวนมากเกินขนาดกระทั่งทำให้ผู้ยาตัวนี้เข้าไปกำเนิดตายได้ slotxo หรือบางทีอาจวางยาที่เป็นพิษเอาไว้ใกล้ๆเพศผู้ป้วยให้ตกลงใจจับทานเอง
 • “การุณยฆาตโดยความมุ่งหมายแต่ว่าโดยอ้อม” (Voluntary and Indirect Euthanasia) หมายถึง การที่คนป่วยตกลงใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าแม้การดูแลรักษาไปได้ไม่รอด ก็จะขอให้คนที่ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขกระทำการุณยฆาตแก่ตนเสีย โดยบางทีอาจจะแสดงความจำนงเป็นหนังสือ หรือเป็นพินัยกรรมชีวิต (Living Will) เอาไว้ก็ได้
 • “การุณฆาตโดยไม่มีความตั้งใจรวมทั้งโดยอ้อม” (Involuntary and Indirect Euthanasia)เป็นการที่คนป่วยมิได้วิงวอนความตาย แม้กระนั้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขเกื้อหนุนให้เนื่องจากความเห็นใจ

การุณยฆาตกับข้อคิดเห็นทางกฎหมาย

เมืองไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่มีข้อบังคับที่เข้ามารองรับหัวข้อการทำการุณยฆาตซึ่งถือได้ว่าเป็นการรีบความตาย การุณยฆาต ก็เลยต่างจากกระบวนการทำหนังสือแสดงความตั้งใจ (Living Will หรือ Advance Directives) Ufabet ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 12 ที่เป็นการแสดงเจตจำนงของบุคคลเพื่อระบุแนวทางการรักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต

ถือว่าเป็นการการันตีสิทธิของคนไข้ที่จะตกลงใจเกี่ยวกับตัวเอง (Right to Self-determination) ที่อยากได้ความตายอย่างเงียบๆตามธรรมชาติ ผิดเหนี่ยวรั้งด้วยอุปกรณ์ต่างๆจากเทคโนโลยีต่างๆโดยข้อบังคับ

ในหลายประเทศก็ให้การเห็นด้วยในประเด็นนี้ เช่น ข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งประเทศสิงคโปร์ ก็เลยนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงของหมอบางกรุ๊ปที่ลงความคิดเห็นว่า การใช้สิทธิตามมายี่ห้อ 12 joker slot ตามพ.ร.บ.นี้เป็นกรณีการุณยฆาต

จากข้อมูลในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2550 เป็นต้นไป มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงความตั้งใจของคนป่วยที่จะไม่รับการดูแลและรักษาดังนี้ พร้อมบทบัญญัติที่เกี่ยวพัน

มาตรา 3 ในพ.ร.บ.นี้

 • “บริการสาธารณสุข” แปลว่า บริการต่างๆอันเกี่ยวกับการผลิตเสริมสุขภาพ การคุ้มครองป้องกันแล้วก็ควบคุมโรครวมทั้งต้นสายปลายเหตุที่รุกรามสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์และก็บรรเทาสภาพการณ์ความไม่สบาย และก็การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว แล้วก็ชุมชน
 • “ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” แสดงว่า ผู้ประกอบวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 • มาตรา 4 ให้นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพ.ร.บ.นี้ รวมทั้งให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อทำการตามพ.ร.บ.นี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว็บตรง สล็อต แล้วให้ใช้บังคับได้
 • มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตจำนงไม่มุ่งหมายจะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการเสียชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อจบการทรมาทรกรรมจากการเจ็บป่วยได้ การปฏิบัติการตามหนังสือแสดงความตั้งใจตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็กระบวนการที่ระบุในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ทำตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ไม่ให้จัดว่าความประพฤตินั้นเป็นความไม่ถูก รวมทั้งให้พ้นจากความยอมสารภาพทั้งสิ้น

บทความอื่นที่น่าสนใจ
ไพ่ ป๊อก เด้ง

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

pgslot365

Last Update : 15 มิถุนายน 2021