หน้าหลัก เรื่อวทั่วไป

settrade

144 views

settrade

settrade

settrade ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักทรัพย์หลักและแห่งเดียวในประเทศไทย SET เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 473,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เดือนมิถุนายน 2563 แต่ได้รับการครองตำแหน่งเป็นตลาด IPO ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโดยมีเงินสะสม 17.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ระดมทุนได้ในช่วงปี 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 SET ยังเป็นตลาดที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในอาเซียนด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 2.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 genshin impact

หนังไทย ณ สิ้นปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียน 556 แห่งในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 169 แห่งและพันธบัตร 228 แห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TBX) หลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ใบแสดงสิทธิผู้ฝาก (DR) กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปกรณ์พีทธวัชชัยประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

ที่มาและความสำคัญ

ตลาดทุนไทยสมัยใหม่มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ในปีพ. ศ. 2504 JOKESLOT ประเทศไทยได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก 5 ปีเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงตลอดจนพัฒนามาตรฐานการครองชีพของประชาชน ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ได้ริเริ่มจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทยเพื่อมีบทบาทสำคัญในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ยุคใหม่ของตลาดทุนไทยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเริ่มจากตลาดหลักทรัพย์กรุงเทพ (BSE) โดยเอกชนไปจนถึงตลท. เที่ยวไทย

ตลาดหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของไทยก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปี 2506 ตลาดหลักทรัพย์ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น Bangkok Stock Exchange Co. , Ltd. (BSE) แม้ว่า BSE PGSLOT จะเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้น แต่ก็ได้รับความสนใจอย่างจำกัด มูลค่าการซื้อขายต่อปีอยู่ที่ 160 ล้านบาทในปี 2511 และ 114 ล้านบาทในปี 2512 ปริมาณการซื้อขายยังคงลดลงอย่างรวดเร็วเป็น 46 ล้านบาทในปี 2513 และลดลงอีก 28 ล้านบาทในปี 2514

ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายหุ้นกู้สูงถึง 87 ล้านบาท ในปีพ. ศ. 2515 การซื้อขายหุ้นยังคงดำเนินไปได้ไม่ดีนักโดยมีมูลค่าการซื้อขายต่ำสุดตลอดเวลาเพียง 26 ล้านบาท ในที่สุด BSE ก็หยุดดำเนินการในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ความล้มเหลวของ BSE อาจเกิดจากการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลและความเข้าใจที่ จำกัด ของคนไทยเกี่ยวกับตลาดตราสารทุนในเวลานั้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แม้จะมีความล้มเหลวของ BSE คาสิโน แต่แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดหุ้นที่มีการควบคุมอย่างดีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสาธารณชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) จึงเสนอให้มีการจัดตั้งตลาดทุนเป็นครั้งแรกเพื่อจัดให้มีมาตรการและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี พ.ศ. 2512 ตามคำแนะนำของธนาคารโลกรัฐบาลได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ซิดนีย์เอ็ม ร็อบบินส์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเพื่อศึกษาพัฒนาการของตลาดทุนไทย ศาสตราจารย์ร็อบบินส์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดทุนไทยเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาตลาดทุนโดยมีหน้าที่จัดตั้งตลาดหุ้น อีกหนึ่งปีต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ศาสตราจารย์ร็อบบินส์ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “ตลาดทุนในประเทศไทย” รายงานฉบับนี้กลายเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต

ในปีพ. ศ. 2515 รัฐบาลไทยได้ก้าวไปอีกขั้นในการสร้างตลาดทุนโดยแก้ไข “ประกาศคณะกรรมการบริหารฉบับที่ 58 เรื่องการควบคุมการดำเนินการทางการค้าที่มีผลต่อความปลอดภัยและสวัสดิการสาธารณะ” บาคาร่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ขยายการควบคุมและกฎระเบียบของรัฐบาลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ซึ่งจนถึงขณะนั้นได้ดำเนินการอย่างเสรี จากนั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 ได้มีการออกกฎหมายที่รอคอยมานานสำหรับการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการระดมทุนภายในประเทศ ตามด้วยการแก้ไขประมวลรัษฎากรในช่วงปลายปีที่อนุญาตให้ลงทุนเงินออมในตลาดทุนได้ ภายในปีพ. ศ. 2518 ได้มีการกำหนดกรอบกฎหมายพื้นฐานและในวันที่ 30 เมษายน 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เริ่มทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการ หนัง Marvel เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2534 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างเป็นทางการ

การดำเนินงาน

ตลท. เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพ. ศ. 2517 (พ.ศ. 2517) โดยดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) การดำเนินงานที่สำคัญของตลท. ได้แก่ การจดทะเบียนหลักทรัพย์การซื้อขายการหักบัญชีและการชำระบัญชีการรับฝากการซื้อขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลการคุ้มครองผู้มีส่วนร่วมในตลาดและการเผยแพร่ข้อมูล SLOT ตลท. ได้ให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการจัดการความยั่งยืนในระบบนิเวศของตลาดทุนไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในตลาดและประชาชน ในฐานะศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมการระดมทุนในระยะยาวระหว่างธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ตลท. ยังคงพัฒนาความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม

ธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ end-to-end ดังนี้•การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอและให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ผ่าน TBX การหักบัญชีและการชำระบัญชี: SET Group เป็นสำนักหักบัญชีสำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการใน SET, mai และ TBAX กลุ่มนี้ยังมีบริการหักบัญชีและการชำระราคาสำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC)

ศูนย์รับฝาก: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลางสำหรับหุ้นและพันธบัตรโดยใช้ระบบไร้ใบอนุญาตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลตลาด: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ดูแลกิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าตลาดมีความน่าเชื่อถือโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

  • ตลาดอนุพันธ์ SET Group ดำเนินธุรกิจตลาดอนุพันธ์ผ่าน สล็อต Thailand Futures Exchange (TFEX) และดูแลกิจกรรมการซื้อขายของผู้ลงทุนและสมาชิกในตลาดอนุพันธ์ทั้งหมด
  • บริการด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุนกลุ่ม บริษัท SET ให้บริการทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังเช่นระบบสำนักงานบริการส่วนหน้าระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตและระบบสำนักงานบริการหลังบ้าน กลุ่มนี้ยังให้บริการข้อมูลการตลาดที่พัฒนาและเผยแพร่ดัชนีหุ้นข้อมูลตลาดซื้อขายและข้อมูล บริษัทจดทะเบียนสำหรับผู้ขายข้อมูลและนักลงทุนและ FundConnext ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกองทุนรวมส่วนกลางเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและตัวแทนขาย นอกจากนี้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ยังดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินที่เรียกว่า FinNet ซึ่งรวมศูนย์กระบวนการชำระเงินและกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างตัวกลางในตลาดทุนและธนาคารพาณิชย์
  • บริการนายทะเบียนกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์ตราสารทุนและดูแลสมุดทะเบียนที่มีข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วนรวมถึงผลประโยชน์ของพวกเขาและเชื่อมต่อบริการของผู้รับจดทะเบียนด้วยการเชื่อมโยงโดยตรงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ UFABET365

ระบบการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 ผ่านระบบอัตโนมัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ASSET) ซึ่งช่วยให้การซื้อขายมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและลื่นไหล ในระบบการซื้อขายนี้มีวิธีการซื้อขายหลักสองวิธี: การจับคู่คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (AOM) และธุรกรรมการส่งผ่าน (PT) ในปี 2555 ตลท. ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายใหม่ SET CONNECT SET CONNECT PG SLOT นำเสนอความจุที่มากขึ้นและความเร็วในการทำธุรกรรมที่เหนือกว่าและมีการใช้อินเทอร์เฟซมาตรฐานอุตสาหกรรมทำให้ง่ายต่อการรองรับการเชื่อมโยงกับตลาดอื่น ๆ เพื่อดึงดูดสภาพคล่องเพิ่มเติม

การจับคู่คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (AOM)

การซื้อขาย AOM ดำเนินกระบวนการจับคู่คำสั่งซื้อโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ หลังจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อหรือขายทางอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานของตนไปยังคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของตลาดหลักทรัพย์แล้วระบบ ASSET จะจัดคิวคำสั่งซื้อและจัดเรียงตามลำดับความสำคัญตามราคาในขณะนั้น ซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อจะถูกจัดกลุ่มตามราคาก่อนโดยราคาที่ดีที่สุดจะมีความสำคัญ จากนั้นภายในแต่ละกลุ่มราคาคำสั่งซื้อจะถูกจัดเรียงตามเวลา

ในแง่ของกระบวนการจับคู่มีสองวิธี: การจับคู่คำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและวิธีการเรียกตลาด ขั้นตอนการจับคู่คำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องดำเนินการในช่วงการซื้อขายปกติ ASSET จะจับคู่คำสั่งซื้อและขายคำสั่งซื้อแรกในคิวอย่างต่อเนื่องและในเวลาเดียวกันจะยืนยันธุรกรรมที่ดำเนินการแต่ละรายการผ่านทางเทอร์มินัลของสมาชิก (โบรกเกอร์) การจับคู่ตลาดการโทรใช้ในการคำนวณราคาเปิดและปิดของหลักทรัพย์ในช่วงเปิดและปิดการซื้อขาย วิธีนี้ช่วยให้โบรกเกอร์ป้อนคำสั่งซื้อเพื่อเข้าคิวสำหรับการจับคู่ในเวลาที่กำหนดในราคาเดียวที่สร้างปริมาณการซื้อขายสูงสุดสำหรับหุ้นนั้น ๆ

การซื้อขายผ่าน (PT)

นอกจากนี้ ASSET SLOT ยังอนุญาตให้โบรกเกอร์โฆษณาการซื้อหรือขายความสนใจของพวกเขาโดยการประกาศราคาเสนอซื้อหรือเสนอราคา จากนั้นสมาชิกสามารถติดต่อกันได้โดยตรงไม่ว่าจะในนามของลูกค้าหรือเพื่อตัวเอง ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนระหว่างการเจรจา ดังนั้นราคาดำเนินการที่มีประสิทธิภาพอาจไม่เหมือนกับที่โฆษณาไว้และอาจไม่เป็นไปตามกฎการแพร่กระจายของราคา หลังจากสรุปการเจรจาตัวแทนจำหน่ายจะต้องส่งรายละเอียดของผลลัพธ์ไปยัง ASSET เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก

Last Update : 27 เมษายน 2023